1- امورمالی ، اداری و حسابداری انواع شرکتها و فروشگاهها
2- نصب و راه اندازی و آموزش و استقرار و پشتیبانی نرم افزارهای حسابداری ، مالی ،اداری ، بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی ، پیمانکاری
3- امور ثبت شرکتها (تاسیس ،ثبت ، تغییرات ، افزایش یا کاهش سرمایه شرکتها ) و ….
4- کلیه امور مالیاتی(عملکرد ، فصلی،ارزش افزوده، تکلیفی ، حقوق) و …
5- امور بیمه تامین اجتماعی
6- امور استخدامی و پرسنلی ، تطبیق امور با قانون کار و تنظیم قراردادها براساس روابط کار وزارت کار
7- پیگیری امور اداری و حقوقی
8- رتبه بندی پیمانکاران و امور سامانه جامع تشخیص صلاحیت پیمانکاران (ساجات)
9- تنظیم قراردادها و آئین نامه های شرکتها ، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب با نیاز آنها