1- امورمالی ، اداری و حسابداری انواع شرکتها و فروشگاهها

2- نصب و راه اندازی و آموزش و استقرار و پشتیبانی نرم افزارهای مالی ،اداری ، بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی ، پیمانکاری

3- امور استخدامی و پرسنلی ، تطبیق امور با قانون کار و تنظیم قراردادها براساس روابط کار وزارت کار

4- کلیه امور مالیاتی(عملکرد ، فصلی،ارزش افزوده، تکلیفی ، حقوق)