قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

فصل اول ـ تعاریف ماده1ـ [...]