مطابق بند “ث” تبصره 15 قانون بودجه 1403، در سال ١۴٠٣، سقف معافیت مالیاتی و نرخ آن بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار حق الزحمه حق مشاوره حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل مینمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون مالیاتهای مستقیم) باشد، به شرح زیر است:

جدول مالیات حقوق 1403 | معافیت مالیاتی حقوق 1403