1. اداره سیستمهای حسابداری و مالی و اداری به نحو کارا و موثر مطابق با قوانین و مقررات مالی و قانونی .
 2. طراحی و ثبت کدینگ سرفصل حسابهای شرکت و تهیه و تنظیم فرمهای خام مالی و تحویل آن به اشخاص مربوطه .
 3. ثبت به موقع و به تاریخ وقوع کلیه وقایع مالی در دفاتر مربوطه .
 4. تهیه دفاتر مالی ، تراز عملکرد ، بودجه ، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی .
 5. نگهداری حساب ریالی انبارها ، اموال و محاسبه قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات .
 6. بررسی و تعیین انحرافات و مغایرتهای احتمالی در پرداختها و هزینه ها ، ضایعات خرید و مصرف مواد و قطعات ، ساعات کار تلف شده ، اقلام انبارها و موارد مشابه
 7. تهیه خلاصه وضعیت وصولی ها ، پرداختها ، مطالبات ، بدهیها ، نقدینگی شرکت و ارائه آن به مدیریت مالی .
 8. تهیه و تنظیم اسناد و مدارک حسابداری و کنترل و بررسی و تائید آنها .
 9. صدور اسناد صندوق و دریافت و پرداختهای نقدی و صدور اسناد مربوط به پرداخت کسورات بیمه ، مالیات ، وام و …
 10. کنترل دقیق و ثبت درآمدها و صورت وضعیت کارکرد شرکت در حسابهای مربوطه .
 11. انجام کلیه خدمات کامپیوتری مربوط به فعالیتهای مالی شرکت .
 12. ارائه گزارشات مختلف از فعالیتهای مالی به صورت مستمر و ارائه آن به مدیر مالی .
 13. جمع آوری فاکتورهای خرید وفروش ازفروشندگان کالاها و مواد و خدمات و کنترل مالیات بر ارزش افزوده آنها .
 14. ثبت فاکتورهای خرید وفروش درسند حسابداری.
 15. جمع آوری برگه های ورود وخروج انباراز انباردار ومطابقت بافاکتورها از لحاظ مقدارکالا.
 16. اختصاص کد مخصوص به کالاها وانتقال آنها به سیستم حسابداری.
 17. دریافت برگه درخواست چک ازمسئول بازرگانی .
 18. صدورچک براساس برگه درخواست مسئول بازرگانی دروجه شرکت فروشنده کالا.
 19. کنترل مدرک چک وتاریخ سررسید چک توسط مدیرمالی .
 20. تحویل چک به شرکت فروشنده کالا درمقابل اخذ رسید .
 21. تهیه لیست ماهانه حقوق ، بیمه و مالیات حقوق کارکنان و ارسال لیستهای مربوطه به سازمانهای تامین اجتماعی و امور مالیاتی .
 22. تهیه لیست مانده بدهکاری و بستانکاری اشخاص وشرکتها و مغایرت گیری دقیق حسابهای دریافتنی و حسابهای پرداختنی .
 23. مطابقت مانده مبلغ صندوق باموجودی واقعی درصندوق باهماهنگی صندوقدار .
 24. مطابقت مانده موجودی بانک و همچنین مغایرت گیری بانکی .
 25. بایگانی دقیق و منظم اسناد و مدارک مالی و حسابداری و پشتیبان گیری از اطلاعات نرم افزارهای مالی شرکت .
 26. کنترل دقیق تنخواه تنخواه گردانها و رفع مغایرت آنها .
 27. کنترل دقیق صورت وضعیت کارکرد اشخاص و پیمانکاران جزء .
 28. انجام کلیه امور مالیاتی (عملکرد ، تکلیفی ، حقوق ، فصلی ، ارزش افزوده ، اظهارنامه و … )، تهیه گزارشات و ارسال اظهارنامه ها در زمان مقرر در قانون .
 29. توجه و دقت در تنظیم و نگهداری دقیق رموز نرم افزارها و سامانه های مالی و مالیاتی و بیمه ای و اینترنتی .
 30. مطالعه و تحقیق منظم و مستمر در زمینه قوانین و مقررات مالی ،اداری ،مالیاتی ، ثبتی ،بیمه ای و سامانه های اینترنتی مرتبط .
 31. تهیه تقویم کاری دقیق و برنامه ریزی و زمانبندی منظم امور مالی و اداری
 32. انجام سایر امور محوله از طرف مدیر مالی.