قانون جدید چک از ابتدای 1400

«قانون اصلاح قانون صدور چک» [...]