نوع: بخشنامه‌ها

شماره: ۲۰۰/۹۹/۶۰

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

موضوع: موضوع اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۰/۹۶/۷۲ مورخ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ، ۲۰۰/۹۶/۴۱مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ و۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و اصلاحیه های آن، بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مواد ۲و۳ آیین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و برای اجرا ابلاغ می گردد.

۱-ماده (۲) آیین نامه و تبصره های آن حذف و متن ذیل جایگزین آن شود

ماده ۲-صاحبان مشاغل براساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع وحجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند

۱-گروه اول

۲-گروه دوم

۳- گروه سوم

الف- گروه اول: اشخاص ذیل از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزو مودیان گروه اول محسوب می شوند:

١- کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان

۲-صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه یامراجع ذیربط

۳-صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر

۴- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاهها ، کلینیک های تخصصی

۵-صاحبان مشاغل صرافی

۶- صاحبان فروشگاههای زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط

۷-صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفتر داری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک وطراحی سیستم .

۸-صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری ویا باربری

۹-سایر صاحبان مشاغل و حرفی که در آمد ابرازی ( فروش کالا یا فروش توام کالا وارائه خدمت براساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد درسال قبل (اظهارنامه تسلیمی خردادماه هر سال مبنای تعیین گروه بندی سال بعد از تسلیم اظهار نامه عملکرد میباشد. به عنوان مثال مبلغ فروش و سایر درآمدهای مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ مبنای گروه بندی سال ۱۳۹۹ می باشد) یا آخرین درآمد قطعی شده فروش کالا یافروش توام کالا وارائه خدمت) آنها بیش از مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی)

ب – گروه دوم: سایر صاحبان مشاغل و حرفی که در آمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمت دوسال قبل آنها و یا آخرین درآمدقطعی شده، ( فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمت بیش از هجده میلیارد ریال و مساوی یا کمتر از مبلغ پنجاه وپنج میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی.)

ج: گروه سوم : صاحبان مشاغلی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند جزو گروه سوم محسوب میشوند.

تبصره ۱- سازمان می تواند در صورت تشخیص ضرورت، تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به گروه اول براساس نوع فعالیت را تهیه و از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا از طریق تشکل های صنفی و حرفهای ذیربط به مودیان مالیاتی اعلام نماید. مودیان اخیرالذکر از ابتدای سال مالیاتی بعداز اعلام مکلف به اجرای تکالیف تعیین شده مربوط به گروه اول خواهند بود. .

تبصره ۲- در مواردی که مودیان صرفا به فعالیت ارائه خدمت اشتغال داشته باشند، پنجاه درصد( ۵۰%) نصاب های تعیین شده مبنای گروه بندی میباشد.

تبصره ۳- در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاری یا قهری، در آمد ابرازی و یا قطعی شده مشارکت ملاک عمل می باشد.

تبصره ۲-صاحبان مشاغل و حرف موضوع این آیین نامه در اولین سال ایجاد تأسیس به استثناء مودیانی که به واسطه موضوع فعالیت جزو گروه اول طبقه بندی شده اند، جزو گروه سوم محسوب و از سال سوم فعالیت به بعد می بایست بر اساس نصاب های مقرر طبقه بندی شده و نسبت به انجام تکالیف قانونی عمل نمایند.

تبصره۵ -تسلیم اظهارنامه گروه های بالاتر توسط صاحبان مشاغلی که در گروه های پایین تر قرار دارند (صاحبان مشاغل گروه سوم اظهارنامه گروه اول یا دوم ارائه نمایند.

یاصاحبان مشاغل گروه دوم اظهارنامه گروه اول تسلیم نمایند، منعی ندارد. لکن صرف انجام این امر مودی را در گروه های بالاتر قرار نخواهد داد.

۲- در ماده ۲ آیین نامه عبارت “فرم اظهارنامه های مالیاتی برای اشخاص حقوقی وصاحبان مشاغل گروههای اول، دوم و سوم) موضوع این آیین نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد: جایگزین عبارت قبلی صدر ماده ۳ آیین نامه اجرایی یادشده می گردد. همچنین عبارت اشخاص حقوقی و ذیل ماده ۳ قبل از عبارت “گروه اول:” و نیز در تبصره این ماده قبل از عبارت “صاحبان مشاغل ” اضافه می شود. مفاد تغییرات فوق از عملکرد سال۱۴۰۰/۰۱/۰۱ اجرایی میباشد.