• روز جمعه روز تعطیلی کارگران است

 • تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است

 • کارگرانی که به هرعلت از تعطیلی جمعه استفاده میکنند ۴۰درصد اضافه بر مزد روزانه دریافت میکنندیعنی اکر نرخ ساعتی ۴۰۰۰۰ریال باشد نرخ روز جمعه ۵۶۰۰۰ریال خواهد بود

 • در صورتی که روزهای کار درهفته کمتر از ۶روز باشدمزد روز تعطیلی هفتگی کارگرمعادل یک ششم مجموع مزدیا حقوق دریافتی وی درروزهای کار در هفته خواهد بود

 • کارگاههای که با انجام ۵روز کار در هفته و۴۴ساعت کار قانونیشان از دو روز تعطیلی استفاده می کنند مزد هر یک از دوروز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود

 • علاوه بر تعطیلات رسمی روز کارگر هم به عنوان تعطیلات رسمی کارگران استفاده میشود

 • کارگر نمیتواند بیش از ۹روز از مرخصی سالیانه خود را برای سال بعد ذخیره کند

 • تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارفرما وکارگر است.

 • مرخصی کمتر از یک روز کار جزو مرخصی استحقاقی منظور میشود.

 • مرخصی سالیانه کارگانی که به کارهای سخت اشتغال دارند ۵هفته میباشد استفاده از این مرخصی حتی الامکان در دونوبت ودر پایان هر شش ماه صورت میگیرد

 • مرخصی استحقاقی کارگران با احتساب ۴جمعه جمعا یک ماه است وبرای کار کمتر از یکسال مرخصی به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه میشود

 • سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی استحقاقی نخواهد بود.